Internatregler

Revidert april 2024.

Innledning

Å leve i et bofellesskap med mange forskjellige mennesker er både inspirerende og krevende. Leietakeren må sette seg inn i informasjon, internatregler og retningslinjer som gjelder for internatet, samt å delta på felles møter. Brudd på reglene kan føre til bortvisning. Bortvisning skal i hvert enkelt tilfelle behandles av internatleder og rektor.

Leieforhold på Bardufoss videregående skole

Hovedregelen er at beboerne reiser hjem i helgene, men dispensasjon kan gis av ulike årsaker. Internatet er stengt i påske- og juleferien, og når fridager til sammen gir lange ferier (høst/ vinterferie og lignende).

Internatet har ikke ansvar for tap av verdisaker. Derfor er det viktig at leietaker alltid låser rommet når han/hun forlater det.

Dersom eleven slutter på skolen opphører leieforholdet. Brudd på internatreglene kan føre til opphør av leieforholdet. Ved mistanke om brudd på leiebetingelsene kan internatpersonale bare foreta inspeksjon på hybelen når beboeren er tilstede. Det er 1. mnd. gjensidig oppsigelsesfrist, men gjelder ikke ved bortvisning. Oppsigelsesfrist regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden. Oppsigelse må gjøres skriftlig, med foresattes samtykke.
Elevene må betale for kostpenger i oppsigelsestiden. Eleven har da rett til måltidene som inngår i kostandelen i oppsigelsestiden, selv dersom han/hun velger å flytte ut før.

Hybel og fellesområder, renhold og ansvar

Beboer er ansvarlig for eget rom. Det vil bli krevd erstatning for de skader som rommet måtte bli påført. Ved skade på kontakter for internett og strøm, eller annen skade påført skolens eiendom, må beboer betale kostnadene for reparasjon.

Det er ikke tillatt å henge noe opp på veggene uten avklaring med internatpersonell i forkant. Det er heller ikke lov med selvklebende ledstrips på rom.

Hold hybelen din ryddig og ren. Sørg for at den blir vasket hver uke. Internatpersonale inspiserer hybelen din hver 14. dag. Du skal være tilstede under inspeksjonen. Liste for inspeksjon blir hengt opp. 

Fellesbestemmelser/Fellesarealer

Ved skolestart sørger internatleder for at det blir valgt en tillitsvalgt med vara. Tillitsvalgte skal være leietakernes kontaktperson ovenfor internatleder og skolens ledelse.

Leietakerne skal i fellesskap, under ledelse av tillitsvalgt, organisere arbeidsdelingen for felles oppgaver med hensyn til følgende:

Organisere interne kjøreregler og andre oppgaver som det er naturlig at beboerne løser selv, og som faller utenfor reglementet

Organisere rydding (søppel o.l.) rundt uteområde ved internat, samt snømåking

Rutinene som leietakerne setter opp skal godkjennes av internatleder. Dersom en leietaker ikke vil følge opp fellesoppgavene, kan leiekontrakten sies opp.

Parkering

Parkering er kun tillatt på angitte plasser. 

Ro

Leietakerne har i fellesskap ansvar for at det til enhver tid hersker ro og orden i og utenfor internatet. Mange elever har mye hjemmearbeid, og det er viktig å ta hensyn til at det er ro til dette arbeidet. Leksetid er satt til kl. 18:00. Leietakere og utenforstående må respektere leksetiden. De ansatte påser at leksetiden overholdes.

Det skal være ro på hybelen og internatområdet kl. 23:00. Gjester må da forlate hybelen/internatet, og ytterdørene låses. Ønsker du å være ute etter dette tidspunktet må du varsle fra om det.

Gjester

Dersom eleven ønsker å ha overnattingsgjester, må dette avtales med internatpersonalet i god tid på forhånd. Er du under 18 år må foresatte samtykke.

Våpen

Det er ikke lov å oppbevare skytevåpen, ammunisjon eller andre våpen på internatet.

Kjæledyr

Det er ikke tillatt å ha kjæledyr på internatet.

Sykdom

Leietakeren har selv ansvar for å stå opp og gå på skolen i rett tid. Sykdom skal meldes til internatpersonalet umiddelbart, samt til skolen med en gang skoledagen starter. Ved sykdom skal elevene dra hjem. Eleven har ikke rett til refusjon av kost ved sykdom (fravær fra internat) som varer under 3 dager. Ved fravær over 3 dager, må sykemelding/legeerklæring leveres dersom det skal refunderes kostpenger.

Transport

Dersom eleven trenger legehjelp, kan internatpersonale være behjelpelig med timebestilling, men elev/foresatt er selv ansvarlig for å skaffe skyss til og fra, samt betale for dette. Dette er ikke internatets/skolens ansvar. Det samme gjelder dersom internatbeboer har behov for annen transport.

Alkohol og andre rusmidler

Det er ikke tillatt å bruke/oppbevare alkohol eller andre rusmidler på internatet, eller å vise seg i alkoholpåvirket/rusa tilstand. Du er ansvarlig for at alkohol eller andre rusmidler ikke finnes på hybel/fellesrom. Det er heller ikke lov å ha tomflasker av alkoholholdige drikkevarer som pynt. Å være tilstede på rom hvor det nytes alkohol eller andre rusmidler, oppfattes som delaktighet og anses også som brudd på reglementet. Brudd på denne regelen medfører utvisning. Alkohol som blir funnet blir beslaglagt og helt ut. Ved mistanke om bruk eller oppbevaring av narkotika vil politiet bli kontaktet. Røyking og snusing er ikke tillat på Troms og Finnmark fylkeskommune sine områder.

Brannsikkerhet

Alle som bor på hybel plikter å opptre ansvarlig for å unngå brannfare. Av sikkerhetsmessige årsaker må beboere som blir ute etter kl. 23.00 eller overnatter andre steder gi beskjed om dette. Ta kontakt med tilstedeværende internatpersonell eller ring vakttelefon. Leietakerne er pliktige til å gjøre seg kjent med branninstruksen.

Brannvernmateriell er til for beboernes sikkerhet, og skal under ingen omstendighet brukes til annet enn ved brann. Beboerne plikter å være forsiktig med brannfarlige ting både på hybel og fellesrom. Varmeovnene på rommet skal ikke tildekkes.
Det er ikke anledning til å ha frittstående ovner på rommet. Det er heller ikke tillatt å ha møbler foran ovnen. Det er ikke anledning til å tilberede varm mat på rommet. Mikrobølgeovn, vannkoker, airfryer, kaffetrakter og kakaomaskin og er forbudt på hybelrommene. Bruk av stearinlys og lignende er ikke tillat.

Vi henstiller til ikke bruk av røkelse ol. Det pga brannsikkerheten, lukten som setter seg i rommet og allergikere.

Inspeksjon

Det vil enkelte dager bli gjennomført morgenrunder på samtlige rom. Dette for å sikre at ingen syke ligger overlatt til seg selv. Det er ikke tillatt for uvedkommende å oppholde seg på internatet i skoletiden. Hver fredag fra ca. kl.14:00, samt de dagene dere reiser hjem på juleferie og lignende, går internatpersonalet en runde på alle rom.  
Ved mistanke om brudd på reglementet har internatpersonalet rett til å inspisere rommene når eleven er tilstede. Ved mistanke om brudd på norsk lov (for eksempel ved oppbevaring av narkotiske stoffer) kan politiet foreta undersøkelser selv uten at elever er til stede.

Betaling

Leietaker forplikter seg til å betale internatfaktura til rett tid. Uteblivelse av betaling vil medføre opphør av kontrakten. Selv når eleven er blitt myndig, har foreldre/foresatte ansvaret for at internatfaktura blir betalt til rett tid. Kostpenger beregnes etter 190 skoledager, fordelt over 10 mnd. pr skoleår.

Til myndige elever: Dersom foreldre/foresatte ikke ønsker å skrive under søknad/husleiekontrakt, må du få tak i kausjonist for underskrift.

Utflytting

Ved utflytting skal hybel forlates i samme stand som det var da det ble overtatt. Før utflytting skal rommet være inspisert av internatpersonalet. Dersom rommet er for dårlig rengjort ved utflytting, vil skolen sørge for at rommet vaskes. Utgiftene vil da faktureres beboer.

Erstatningsplikt

Leietakeren må erstatte skader som han/hun påfører hybelen eller fellesarealer ved uaktsomhet, og dersom eleven er skyldig penger ved endt leieforhold, vil det bli fakturert beboer etter utflytting.