Fravær

Føring av fravær er underlagt retningslinjer gitt i Opplæringslovens forskrifter §3-47, samt Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Troms, §4.1 (elevens plikter). 

Opplæringsloven sier at: ”Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Det betyr at vi ikke snakker om gyldig/ugyldig fravær eller godkjent fravær og permisjon. Det er kun snakk om dokumentert/udokumentert fravær.

Dokumentert vs. udokumentert fravær

Egenmeldingsskjema for elever skal benyttes både etter fravær og før planlagt fravær, og gjelder for både hele dager og timesfravær. Skjemaet skal leveres kontaktlærer straks og innen en uke etter fravær. Viktig at også forhåndsvarslet fravær klareres av kontaktlærer. Egenmelding underskrives av foresatte dersom eleven er under 18 år, med mindre foresatte har gitt fullmakt til at eleven kan gjøre det selv.
Egenmelding eller melding fra foresatte er ikke gyldig dokumentasjon for å få unntatt fravær fra 10%-regelen, men fører til at fravær blir registrert som dokumentert fravær. Mye udokumentert fravær kan føre til nedsatt ordenskarakter (iflg. ordensreglementet § 4.1) og høyt fravær må i alle tilfeller sees i sammenheng med «Grunnlaget for vurdering i fag» §3-3 i forskrift til opplæringslova

Forsentkomming: Oppmøte til en undervisningssøkt inntil 15 minutter etter undervisningsøktens starttidspunkt regnes i videregående opplæring i Troms som forsentkomming og kan få innvirkning på ordenskarakter. Mer enn 15 minutters fravær teller og registreres som fravær fra hele undervisningsøkten.

Fraværsgrense i de videregående skolene i Troms (10% regelen)

Hvis en elev har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Fraværsgrensen gjelder for timesfravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær.

Selv om en elev har mer enn 10 prosent fravær i et fag, kan han eller hun likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter om fraværet er gyldig etter reglene.

Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Føring av fravær i videregående opplæring – i henhold til forskrift til opplæringslova § 3-45

Alt fravær skal som hovedregel føres på vitnemålet, men eleven kan kreve:

a) at årsaken til fraværet føres i et vedlegg til vitnemål/kompetansebevis dersom eleven legger fram dokumentasjon på årsaken til fraværet, som f.eks timeoversikt fra trafikkskolen.

b) at fravær i inntil 10 skoledager i et opplæringsår ikke blir ført på vitnemålet. Fraværet må kunne dokumenteres i.h.h.t. forskriftens § 3-45 femte ledd, pkt a-f. - For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a ikke skal føres på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven legge frem ei legeerklæring fra helsepersonell, som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. Dersom fravær av velferdsgrunner skal godkjennes som rett til fratrekk på vitnemålet, må det søkes til pedagogisk leder.

Treningssamlinger, deltakelse i kultur- og idrettsarrangement på regionalt nivå, hospitering ved andre studier/idrettslag, eksamen, skoleturnering, interne arrangement o.l .bør tilrettelegges slik at det kan sees på som organisert studiearbeid ihht forskriftens §3-45, og dermed ikke føres som fravær (benytt skolens eget skjema for å søke om studiedag).

Forskrift til opplæringsloven kap.3